facebook twitter instagram
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma Metni

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor Tesisleri İktisadi İşletmesi (“TED”) olarak üyelerimizin, sporcularımızın, spor okulu öğrencilerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın, sponsorlarımızın, bağışçılarımızın, TED’e mal veya hizmet sağlayan üçüncü kişilerin ve TED ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında TED, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak TED’in kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2. TED Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

TED bünyesinde yer alan üyelerimizin, sporcularımızın, spor okulu öğrencilerimizin,  velilerimizin, çalışanlarımızın, sponsorlarımızın, bağışçılarımızın, TED’e mal veya hizmet sağlayan üçüncü kişilerin ve TED ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve kanuna uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

·         Doğru ve gerektiğinde güncel olarak

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

·         İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·         İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere

 işlenmektedir.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

TED bünyesinde yer alan üyelerimizin, sporcularımızın, spor okulu öğrencilerimizin, velilerimizin, çalışanlarımızın, sponsorlarımızın, bağışçılarımızın, TED’e mal veya hizmet sağlayan üçüncü kişilerin ve TED ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilere ait aşağıda belirtilen kişisel veriler ve kanuna uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen ve KVKK’nın 5 ve 6. maddesinde yer alan amaç ve şartlarla işlenebilmektedir:

·                    Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, cinsiyet, gibi kimlik bilgilerini içeren kişisel veriler,

·                    Veri sahibi ve on sekiz yaşından küçük veri sahiplerinin velilerine ait ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi iletişim bilgilerini içeren kişisel veriler,

·                    Meslek/iş, özgeçmiş, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, öğrenim durumu, TED Ankara Koleji’yle ilişik durumu, spor dalı/branşı, sınıf/şube, okul numarası, takım, taşıt plakası gibi veri sahibini tanımaya ve ayrıştırmaya yönelik sair ek veriler,

·                    Beden eğitimi ve spor faaliyeti yapılmasına engel bir hal olmadığına dair sağlık beyanı ve sağlık raporu gibi sağlık verileri,

·                    Spor okulu antrenmanları ile maç ve yarışlarda çekilen görsel/işitsel veriler,

·                    TED ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki gereği ortaya çıkan finansal sonuç gösteren belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gibi mali veriler,

·                    TED’in itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; TED ile ilgili yapılan paylaşımlar).

·                    TED’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve TED politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

·                    TED’in kanuni yükümlülükleri ve işletme politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

·                    Şikâyet ve talep kayıtları ile bunların değerlendirilmesine ilişkin veriler,

·                    Adli sicil kaydı gibi ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

TED tarafından hukuka uygun bir şekilde elde edilen kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları ile aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

1.       Taraflar arasında kanuna uygun bir iş akdi kurulması ve ifası için yasal ve uygulamadan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi,

2.       İş başvurusu, seçme ve yerleştirme ile istihdam süreçlerinin yönetilmesi ve özlük dosyalarının oluşturulması,

3.       TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nde yer alan amaçlar ve yasal gereklilikler doğrultusunda etkinlikler, toplum hizmetler, uluslararası projeler ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile ticari ve işletmesel stratejilerin belirlenmesi,

4.       Yabancı sporcu ve antrenörlerin çalışma ve oturma izni işlemlerinin alınması;

5.       TED’in işbirliği içerisinde olduğu diğer gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi,

6.       Antrenman ve maç organizasyonlarının düzenlenmesi ve yürütülmesi ile bu süreçlere ilişkin stratejik planlamaların yapılması,

7.       Spor okulu öğrencilerine ve sporculara kişisel ve sportif anlamda destekte bulunmak amacıyla rehberlik süreçlerinin yürütülmesi ile antrenörlerin hazırlayacağı öğrenci bazlı spor ve antrenman programlarının oluşturulması,

8.       TED tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin temini ve veri kayıplarının önlenebilmesi,

9.       TED bünyesinde yer alan sporcuların sağlık durumlarının ve periyodik sağlık kontrollerinin takibi,

10.   Spor kulüpleri arasındaki sporcu transfer süreçlerinin yönetimi,

11.   Gerektiğinde 18 yaşından küçük sporcu ve spor okulu öğrencilerinin antrenman, maç ve organizasyonlar ile sağlık durumları hakkında velileriyle iletişime geçilebilmesi,

12.   Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunun sağlanması ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

13.   Üyelik, davetiye, etkinlikler ile Kulüp bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ile etkinlik, hizmetler ve bunların içerikleri ile bilet satışları ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılması,

14.   Üyelik koşullarındaki yenilik ve değişikliklerin bildirilmesi ile kutlama ve temenni iletimi,

15.   TED’in sponsorlarına, bağışçılarına, iş ortaklarına, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme yapılması,

16.   TED’in genel ve özel kampanyaları, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajları konusunda bilgilendirme yapılması,

17.   Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

18.   Spor okulu kayıt işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi,

19.   TED’e ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi,

20.   3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi;

21.   TED’in iş birliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışanların, sponsorların, spor okulu öğrencilerinin ve on sekiz yaşın altındaki spor okulu öğrencilerinin velilerinin bilgilerinin ve faaliyetlerinin paylaşılması,

22.   Tesis bünyesindeki revir hizmetlerinin yerine getirilmesi ve gerekli sağlık kuruluşlarına bildirimlerin yapılması,

23.   Spor tesisi tarafından gerçekleştirilen işlem ve aktivitelerin yürütülmesi,

24.   Olası bir hukuki uyuşmazlıkta ispat yükümlülüğü kapsamında delil sunulması,

25.   TED tarafından sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzim edilmesi ve çalışanlara masraf ve maaş ödemelerinin yapılması gibi işletmesel gerekliliklerin yerine getirilmesi ile muhasebe ve finans işlemleriyle ilgili süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair vermiş olduğunuz rızanızı dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.

5. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?

TED tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen veri aktarım şartları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü düzenlemeleri ile ilgili diğer sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; SGK, Bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kurumlar, bankalar, mali müşavirler, avukatlar; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler ile mal veya hizmet sağlayıcıları, işbirliği yaptığımız ve TED ile ilişkili yurt içi kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişiler vekanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

*TED ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

1.       TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Derneği

2.       TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor Tesisleri İktisadi İşletmesi

3.       TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği İktisadi İşletmesi

4.       TED Ankara Koleji Vakfı

5.       Türk Eğitim Derneği

6. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sizin temin ettiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında TED’e ait web siteleri, veli izin formları, sporcu bilgi/takip formları, spor okulu kayıt formu, üye formu, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler aracılığıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, elektronik, sözlü veya yazılı ortamlardan toplanır.

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile açık rızanız kapsamında yurt içinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. KVKK Uyarınca TED’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde TED, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

1.       Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

2.       Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendini zin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

3.       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4.       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5.       Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

6.       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7.       Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TED’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

TED tarafından elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz, kural olarak yalnızca açık rızanızın bulunması halinde işlenebilir. Ancak KVKK’nın 6. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde TED, Kurul tarafından belirlenen gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilir:

1.       Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

2.       Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

·        İşlenip işlenmediğini öğrenme,

·        İşlenmişse bilgi talep etme,

·        İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

·        Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

·        KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

·        Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVKK’nın 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan TED’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabilirsiniz.

Bu çerçevede TED’e yapılacak başvurular yazılı olarak Taşpınar Mh. 2800. Cd. No: 5 İncek, Gölbaşı/ANKARA adresine şahsen, posta yoluyla, noter kanalıyla veya info@kolejliler.com adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.